Loading ....
Przedszkole publiczne nr 84 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola publicznego nr 84 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa
tel: (22) 615 75 45, (22) 615 96 39
fax: (22) 615 96 39
e-mail: p84@eduwarszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

1. Rada rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci wybraną na zebraniu ogólnym.
a) W skład rady rodziców wchodzi, co najmniej 7 przedstawicieli rodziców.
b) Kadencja rady rodziców trwa trzy lata.
c) Dopuszczalna jest coroczna zmiana jednej trzeciej składu rady rodziców.
d) Posiedzenia rady rodziców odbywają się, co najmniej dwa razy w roku szkolnym.
e) W posiedzeniach rady rodziców bierze udział dyrektor lub przedstawiciel rady pedagogicznej.
f) Przedstawiciele rady rodziców mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej z wyjątkiem posiedzeń obejmujących tajemnicę służbową.

2. Kompetencje Rady Rodziców.
a) Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola i organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw dotyczących placówki.
b) Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy.
c) Opiniuje zestaw programów realizowanych w placówce.
d) Opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora.

Pokaż informacje o artykule