Loading ....
Przedszkole publiczne nr 84 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola publicznego nr 84 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa
tel: (22) 615 75 45, (22) 615 96 39
fax: (22) 615 96 39
e-mail: p84@eduwarszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna

1. Rada pedagogiczna zatwierdza plany pracy, ramowy rozkład dnia, podejmuje uchwały w sprawie innowacji, eksperymentów oraz regulaminów dotyczących całokształtu pracy placówki.
a) Ustala organizację wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli
b) Przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
c) Podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy wychowanków.


2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) Organizację pracy placówki.
b) Projekt planu finansowego.
c) Wnioski dyrektora o przyznaniu nagród pracownikom przedszkola.
d) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

Pokaż informacje o artykule