Loading ....
Przedszkole publiczne nr 84 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola publicznego nr 84 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa
tel: (22) 615 75 45, (22) 615 96 39
fax: (22) 615 96 39
e-mail: p84@eduwarszawa.pl

Przedszkole Nr 84 “Promyk” jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawa nie posiadająca osobowości prawnej.
Organ prowadzący – Miasto Stołeczne Warszawa.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Mazowiecki Kurator Oświaty

Przedszkole prowadzi działalność w oparciu o akty prawne:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz.. 2572 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z dn. 2006r. Nr 97, poz.. 674);
  • ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 361)

Pokaż informacje o artykule