Loading ....
Przedszkole publiczne nr 84 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola publicznego nr 84 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Dworcowa 1
04-714 Warszawa
tel: (22) 615 75 45, (22) 615 96 39
fax: (22) 615 96 39
e-mail: p84@eduwarszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor

1. Dyrektor przedszkola jest przewodniczącym rady pedagogicznej, przedstawicielem placówki na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników.
a) Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.
b) Kieruje bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną placówki.
c) Sprawuje nadzór pedagogiczny.
d) Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro zdrowotne.
e) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną.
f) Decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników placówki.
g) Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
h) Dopuszcza wybrane przez radę pedagogiczną programy wychowania przedszkolnego. zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
i) Dopuszcza do realizacji w  przedszkolu programy opracowane przez nauczycieli.

2. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

Pokaż informacje o artykule